Όροι χρήσης

Η «BriQ Properties A.E.E.A.Π.» (στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») δημιούργησε τους δικτυακούς τόπους www.briqproperties.gr & www.briqproperties.com (στο εξής ο «Ιστότοπος») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες αυτών.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τον Ιστότοπο ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες που υπάρχουν στον Ιστότοπο ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έναντι όλων των χρηστών και τους οποίους (όρους) οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, επικαιροποιεί, αναθεωρεί, ή άλλως μεταβάλει τους παρόντες όρους ανά διαστήματα, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους παρόντες όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ύπαρξη τυχόν τροποποιημένων εκδόσεων. Η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οποιουδήποτε ή για άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτόν το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση («download») ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

1.2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι χρήστες μέσω του Ιστότοπου.

1.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

1.4. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του Ιστότοπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

1.5. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση σε τυχόν άλλες κινητές αξίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

2.1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του Ιστότοπου, εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στον Ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

2.2. Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων που τυχόν αναφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των θυγατρικών της, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιρειών.

2.3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτόν τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

2.4. Είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του Ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

2.5. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν ή/και στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλους Ιστοτόπους, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις και να παραπέμπει σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων (websites) τρίτων – παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να κατευθύνονται απευθείας μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) σε δικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αντιπροσωπεύει τα τρίτα αυτά πρόσωπα και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων από αυτών δικτυακών τόπων, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Οι ανωτέρω παραπομπές - σύνδεσμοι υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του Ιστότοπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης που εφαρμόζονται στους δικτυακούς αυτούς τόπους,. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών ήθελε προκληθεί από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

4. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1. Η ιδιότητα του χρήστη αυτού του Ιστότοπου είναι προσωπική για τον χρήστη και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεται με κάποιο άλλο άτομο. Εάν έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί να: (i) ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είναι υπεύθυνος (ο χρήστης) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

5.2. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον Ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

5.3. Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του Ιστότοπου από την πλευρά του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε απώλεια ή/και ζημία που ενδεχομένως προκύψει από μια τέτοια αξίωση.

5.4. Ο χρήστης αυτού του Ιστότοπου αναλαμβάνει:

− να μην ενεργεί, κατά τη χρήση του Ιστότοπου, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.
− να μην χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να πρόσβασης των συστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των δικτύων τρίτων μερών.
− να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
− να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλει μηνύματα τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση του Ιστότοπου για τέτοιους σκοπούς
− να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου και, κατόπιν αιτήσεως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
− να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του. Είναι υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται («download») από αυτόν τον Ιστότοπο εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει («download») από αυτόν τον Ιστότοπο στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί τον Ιστότοπο. Οι χρήστες αυτού του Ιστότοπου δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του Ιστότοπου ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφορικών στο διαδίκτυο.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όλες οι ερωτήσεις των χρηστών θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

9. ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοσδήποτε εκ των παραπάνω όρων ήθελε θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι παρόντες όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και διέπει την πρόσβαση και την χρήση του Ιστότοπου από την πλευρά των χρηστών. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε σχέση με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.