Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 30η Ιουνίου, 2022 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 27
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 146.790,20
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 7.7
Ποσοστό Πληρότητας 99,8%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 130,7