Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 30η Ιουνίου, 2020 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 26
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 63.883
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 59.394,20
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 7,13
Ποσοστό Πληρότητας 97,8%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 72