Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2020 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 28
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 123.268,94
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 117.798,81
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 6,63
Ποσοστό Πληρότητας 98,8%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 106