Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίζει για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, τη ρευστοποίηση υπαρχουσών, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και εκλέχθηκε από το 14.07.2021 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη: