Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίζει για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, τη ρευστοποίηση υπαρχουσών, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και εκλέχθηκε από το 19.04.2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η θητεία της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής είναι τετραετής και λήγει την 19η Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη: