Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέχθηκε από το 10.06.2021 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η σύνθεση της Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:


Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής παρακαλούμε πατήστε εδώ