Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέχθηκε από το 19.04.2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της είναι τριετής και λήγει την 19η Απριλίου 2025, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύνθεση της Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι η ακόλουθη:


Για να δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής παρακαλούμε πατήστε εδώ