Διοικητικό Συμβούλιο

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου 2022, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν.4076/2020. Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19ης Απριλίου 2022, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Theodore Fessas Efstratios Papaefstratiou Apostolos Georgantzis
Θεόδωρος Φέσσας Ευστράτιος Παπαευστρατίου Απόστολος Γεωργαντζής
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Eftychia Koutsoureli Anna Apostolidou Eleni Linardou
Ευτυχία Κουτσουρέλη Άννα Αποστολίδου Ελένη Λινάρδου
Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάριος Λασανιάνος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος