Διοικητικό Συμβούλιο

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 14ης Ιουλίου 2021, το οποίο όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη σύνθεση του κατά τα λοιπά να παραμένει αμετάβλητη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Theodore Fessas Efstratios Papaefstratiou Apostolos Georgantzis
Θεόδωρος Φέσσας Ευστράτιος Παπαευστρατίου Απόστολος Γεωργαντζής
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Markos Bitsakos Eftychia Koutsoureli Anna Apostolidou
Μάρκος Μπιτσάκος Ευτυχία Κουτσουρέλη Άννα Αποστολίδου
Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Eleni Linardou
Ελένη Λινάρδου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος