Επιτροπή Ελέγχου

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 10 Μαΐου 2021 μετά από την εξέταση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλόλητας και των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και των άρθρων 10 και 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε την αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κου Φαίδωνα Ταμβακάκη, από την κα. Ελένη Λινάρδου, η οποία πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και τα κριτήρια του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 10 Μαΐου 2021 εξέλεξε πρόεδρο τον Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

- Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Μάρκο Μπιτσάκο, του Γρηγορίου, Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.03.2020 ομόφωνα είχε αποφασίσει την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από δύο Aνεξάρτητα Mη Eκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα Mη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση της 30.03.2020 είχε επίσης εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη της, ενώ η διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου είχε αποφασιστεί να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τέσσερα (4) έτη και ειδικότερα μέχρι την 1η Απριλίου 2024, ενώ θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της

Για να δείτε τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ