Επιτροπή Ελέγχου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Απριλίου 2022 όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας τα τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 του ν. 4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 19.04.2022, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου του Δημητρίου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους εξής:

- Ευστράτιο Παπαευστρατίου του Δημητρίου, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Ελένη Λινάρδου, του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Μάριος Λασανιάνος, του Κωνσταντίνου, Mέλος

H διάρκεια θητείας της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι τέσσερα (4) έτη και ειδικότερα μέχρι την 19η Απριλίου 2026, ενώ θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Για να δείτε τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ